Algemene voorwaarden


 Artikel 1 Algemeen

1.1  Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte of overeenkomst met betrekking tot het ter beschikking stellen van zalen door Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg (hierna: SGH) ten behoeve van enige huurder.

1.2  Afwijkingen van een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.3  Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

1.4  Eventuele voorwaarden van huurder zijn niet van toepassing, tenzij deze schriftelijk door SGH zijn aanvaard.

      Artikel 2 Reserveringen en boekingen

2.1  Alle aanbiedingen en offertes van SGH zijn vrijblijvend, tenzij in een aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2  Er is pas sprake van een verplichting aan de zijde van SGH zodra de door huurder getekende overeenkomst in het bezit is van SGH en zodra een eventuele borg is voldaan.

2.3  Indien SGH nog geen overeenkomst heeft ontvangen en SGH de zaal aan een derde kan verhuren, dan stelt SGH de huurder hier direct van in kennis. De potentiele huurder dient dan per direct aan te geven of hij de zaal al dan niet wenst te huren.

2.4  Bij het aangaan van de overeenkomst zal huurder een zo nauwkeurig mogelijke schatting maken van het aantal verwachte personen. Huurder stelt SGH op de hoogte van grote veranderingen in het aantal verwachte personen.

      Artikel 3 Borg

3.1  Bij het aangaan van de overeenkomst kan worden bepaald dat huurder een borg is verschuldigd, dat dient ter garantie van het nakomen van verplichtingen van huurder en dat dient als (gedeeltelijke) vergoeding bij schade en dergelijke.

3.2  De borg wordt achteraf verrekend met het te betalen bedrag aan zaalhuur en drankconsumptie.

      Artikel 4 Gebruik van het gehuurde

4.1  Huurder mag het gehuurde slechts gebruiken voor het doel dat aan SGH is medegedeeld.

4.2  De gehuurde ruimte dient te worden opgeleverd in de staat waarin deze vóór het gebruik verkeerde.

4.3  Het is huurder niet toegestaan om gerechten in het gehuurde te bereiden dan wel te garneren, tenzij daarvoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door SGH. Voor eventuele buffetten dient huurder gebruik te maken van een door SGH erkende traiteur. De door SGH erkende traiteurs zijn opgenomen in bijlage 2.

4.4  Huurder mag enkel dranken schenken die bij SGH zijn besteld. De consumptieprijzen zijn opgenomen in bijlage 1. Aan het einde van de gehuurde activiteit wordt door SGH het aantal verbruikte consumpties vastgesteld. Op verzoek van huurder verstrekt SGH huurder onverwijld na afloop van de gehuurde activiteit hier een overzicht van. De afrekening wordt geacht correct te zijn uitgevoerd, tenzij huurder onverwijld na afgifte van vorengenoemd overzicht aangeeft dat het aantal verbruikte drankconsumpties niet correct is weergegeven.

4.5  Bij overtreding van de verplichtingen onder 4.3 en 4.4, is huurder van rechtswege een vervangende schadevergoeding verschuldigd ad € 1.000,- .

4.6  SGH heeft te allen tijde toegang tot het gehuurde.

4.7  Huurder staat in voor de muziek naar zijn keuze en draagt zorg voor de vereiste toestemming voor het openbaar maken en/of verveelvoudigen van muziek (Buma/Stemra). De kosten die hiermee gepaard gaan, komen voor rekening van huurder. Huurder is verplicht zich te houden aan de wettelijke bepalingen inzake geluidsemissie. Eventuele klachten en boetes komen ten laste van huurder.

      Artikel 5 Annulering door huurder

5.1  Annulering door huurder dient schriftelijk te geschieden.

5.2  Bij annulering van de reservering door huurder is huurder annuleringskosten verschuldigd, waarvan de hoogte afhankelijk is van de resterende termijn:

- annulering ontvangen meer dan acht weken vóór aanvangsdatum activiteit: 10% van het borgbedrag,
- annulering ontvangen tussen acht weken tot vier weken vóór aanvangsdatum activiteit: 25% van het borgbedrag,
- annulering ontvangen tussen vier weken tot twee weken vóór aanvangsdatum activiteit: 50% van het borgbedrag,
- annulering ontvangen tussen twee weken tot één dag vóór aanvangsdatum activiteit: 75% van het borgbedrag ,
- annulering ontvangen tussen één dag tot en met 0 dagen vóór aanvangsdatum activiteit: 100% van het borgbedrag.

 

     Artikel 6 Annulering en ontbinding door SGH

6.1  SGH is bevoegd de reservering te annuleren en/of de overeenkomst op te zeggen, indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst door SGH onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.

6.2  Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van SGH op huurder onmiddellijk opeisbaar.

 

      Artikel 7 Betaling

7.1  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door SGH aan te geven wijze. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. SGH is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte van) het verschuldigde bedrag te verlangen.

7.2  Indien huurder in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn huurder al dan niet kan worden toegerekend.

7.3  SGH is alsdan bevoegd een contractuele rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand. Daarenboven komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die SGH maakt om het openstaande bedrag te incasseren voor rekening van huurder.

7.4  In geval van liquidatie, faillissement, toelating van huurder tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surseance van betaling van huurder zijn de vorderingen van SGH op huurder onmiddellijk opeisbaar.

     Artikel 8 Klachten

8.1  SGH gaat ervan uit dat het gehuurde door huurder in goede staat van onderhoud is aanvaard en zonder zichtbare gebreken is, tenzij huurder binnen een uur na aanvang van de huur aan SGH melding doet van de geconstateerde gebreken.

      Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1  Huurder is aansprakelijk voor alle schade, waaronder schade toegebracht aan het gebouw en/of de inventaris en mogelijke lichamelijke ongevallen, veroorzaakt door huurder of door de door huurder toegelaten personen. Huurder is eveneens verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door huurder toegelaten personen.

9.2  SGH is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het verblijf binnen het gehuurde en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van de door huurder c.q. van de door huurder toegelaten personen ingebrachte goederen in de meest ruime betekenis van het woord.

      Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1 Op de overeenkomst tussen SGH en huurder is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Mogelijke geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van SGH, die bij uitsluiting bevoegd is van geschillen kennis te nemen.